Nieuws2021-11-24T22:05:52+00:00

WERELDVERBINDER AAN HET WATER

PORT OF NIJMEGEN:
WERELDVERBINDER AAN HET WATER

Ik sprak met Sandra Hagenbeek en Gerard Jansen van TPN-West over de Port of Nijmegen. Er zijn maar weinig mensen die weten wat er zoal gebeurt in de haven, laat staan wat deze voor de regio betekent. En dat is jammer, want het havengebied is volop in ontwikkeling. ‘Deze haven heeft de potentie om een parel te worden.’

Rol van de haven in de regio

‘De economische rol van de haven in de regio is groot. We hebben daarom een aantal par- tijen bij elkaar gebracht om het havengebied de komende jaren te professionaliseren en te optimaliseren. Overheidsinstanties zoals de Ge- meente Nijmegen werken samen met bedrijven in het havengebied. Deze samenwerking is es- sentieel om de plannen voor het havengebied uit te kunnen voeren. Het omliggende bedrij- venterrein TPN-West (Trade Port Nijmegen- West), is met zo’n 8.000 werknemers -verspreid over 400 bedrijven- van grote betekenis voor de economie en werkgelegenheid in dit gebied.’

Modal Shift

‘Enkele jaren geleden heeft de gemeente Nij- megen de Green Deal getekend, bedoeld om de CO2-uitstoot terug te dringen. De Port of Nijmegen speelt hier middels de zogenaamde Modal Shift een cruciale rol in. De Modal Shift is de verschuiving van wegvervoer naar ver- voer via het water. Het bedrijfsleven heeft hier een groot aandeel in, bedrijven bepalen im- mers hoe zij hun spullen vervoeren. Zij willen in totaal 250.000-500.000 ton per jaar extra aan goederen vervoeren via het water. Dit scheelt duizenden vrachtwagenritten per jaar. De over- tuiging is dat we dit met z’n allen over drie jaar hebben gerealiseerd, mits de gewenste haven- faciliteiten daarvoor zijn gerealiseerd. Daarbij speelt de Gemeente Nijmegen een belangrijke, stimulerende rol in de totstandkoming van deze plannen.’

Watergebonden en waterverbonden ondernemers

‘Hier zitten zo’n twintig watergebonden en wa- terverbonden bedrijven; dit zijn bedrijven die aan het water gevestigd zijn om goederen te kunnen vervoeren, laden en lossen. Al deze be- drijven hebben er baat bij dat ze op een goede manier aan het water kunnen ondernemen. De nabijgelegen haven bij containerterminal BCTN heeft een zee-licentie. Schepen kunnen dus overzee Nijmegen bereiken. Als je deze zaken combineert met onze toekomstplannen, dan is het duidelijk dat dit gebied de komende jaren steeds interessanter wordt voor bedrijven.’

bron; IN2 Maas & Waal november 2021, auteur Joep Peters.

Sluis Weurt

De sluis Weurt krijgt vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt. Hierdoor wordt gezorgd dat de sluis de komende jaren beschikbaar en veilig is. In het 3e kwartaal 2021 staat het renoveren hefdeur midden en hefdeur kanaalzijde sluis Weurt (westkolk) op het programma. Voor een volledig overzicht over het onderhoud, hinder en maatregelen raadpleeg de website van Rijkswaterstaat.

Stuurgroep Port of Nijmegen opgericht

Zoals mogelijk bij u bekend heeft een aantal ondernemers van de waterge- en verbonden bedrijven, ruim 3 jaar geleden, als werkgroep de handschoen opgepakt om het Noord-Oost havengebied te optimaliseren. Er is sindsdien veel gebeurd. Een stimulerende samenwerking met gemeentelijke instanties, de gezamenlijke roep om meer economische activiteiten én de verbeteringen en wensen in het gebied die daartoe noodzakelijk zijn, hebben ertoe geleid een volgende fase in te slaan.

Toegang via Veemarkt naar Waalkade afgesloten

Vanwege overlast is de toegang via de Veemarkt naar de Waalkade en autoafzetplaats in Nijmegen voor langere duur gesloten voor niet-bestemmingsverkeer. Uitzonderingen zijn opvarenden van binnenvaartschepen en toeleveranciers. Tussen 00.00 en 15.00 uur mogen deze gewoon gebruik maken van de Waalkade en autoafzetplaats mits men daadwerkelijk bij een schip moet zijn. Tussen 15.00 en 24.00 uur staan er verkeersregelaars bij de toegang naar de Waalkade, men dient zich daar te melden en aan te geven dat men bij een schip moet zijn. Toeleveranciers kunnen het best zich vooraf aanmelden bij de Havendienst zodat hun komst bekend is. Deze beperkingen gelden niet voor de hulpdiensten.

Ga naar de bovenkant